Prejemnik sredstev PRP 2014-2020, PODUKREP 16.4 - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

»MESO IZ SEVNICE«

NAZIV AKTIVNOSTI

Vzpostavitev sodelovanja med člani partnerstva in KZ Sevnico, kot vodilnim partnerjem in posrednikom, z namenom vzpostaviti oz. razviti kratko dobavno verigo in prodajo na lokalnem trgu za goveje, junčje in telečje meso. V okviru projekta bo vzpostavljen tudi dodatni sistem kontrol na liniji klanja s ciljem povečevanja kakovosti mesa.

 

POVZETEK

Kmečka zadruga Sevnica je v lokalnem okolju že prepoznana kot organizator prireje in odkupa živali z namenom proizvodnje in predelave ter prodaje mesa in izdelkov iz mesa. V projektu, bomo vzpostavili prepoznavno verigo in zagotavljali nadstandardni sitem kontrole na liniji klanja, s ciljem povečevanjem kvalitete prodajanega mesa (goveje, junčje, telečje).

Vzpostaviti razpoznavno verigo pomeni organizirati odkup živih živali od članov partnerstva in vzpostaviti sistem sledljivosti od odkupa živali do prodaje posameznega izdelka (označevanje imena pridelovalca pri označevanju na mestu prodaje). To bo realizirano z označevalnim nalepkami, na katerih bo poleg predpisanih parametrov označevanja, navedeno tudi kmetijsko gospodarstvo, ki je živali vzredilo.

V okviru izvajanja projekta bo zgrajen »interni nadstandard« s ciljem zagotavljanja višje kvalitete mesa. Živali so vzrejene na sonaraven način, kar omogoča izkoriščanje in ohranjanje travne površine in preprečevanje njihovega zaraščanje in s tem ohranjanje ekološkega ravnovesje v naravi. Takšna reja zagotavlja kvalitetnejše meso, ki je svetlo in čvrsto. Prav tako pa zaradi kratkega časa prevoza živine do klavnice izključujemo možnost pojava stresa živali in s tem povezanega pojava BMV (bledo, mehko, vodeno meso) in TČS (temno, čvrsto, suho meso) kvalitete mesa. Meso je izjemnega okusa, vsebuje manj skupnih maščob ter manj kalorij. V mesu je več vitaminov E, A, D in beta-karotena, višja je vsebnost omega 3 maščobnih kislin. Dodatno lastnost višje kakovosti govedine (interni nadstandard) pa bomo v Grajskih mesninah Kmečke zadruge Sevnica dosegli s pogostejšim merjenjem pH vrednosti in temperature mesa. V primeru odstopanja od standardnih meritev, se bodo naši svetovalci vključili s svojimi nasveti v postopek izboljšave parametrov.

 

DEJAVNOSTI

S ciljem realizacije zastavljenih fizičnih in ekonomskih ciljev, se bodo v okviru projekta izvajale naslednje aktivnosti:

  1. Vodenje in koordinacija projekta
  2. Priprava načrta trženja proizvodov.
  3. Priprava in izvedba usposabljanja o zagotavljanju kakovosti pri proizvodnji, predelavi ali trženju proizvodov.
  4. Zagotavljanje kakovosti pri proizvodnji, predelavi in trženju proizvodov (vzpostavitev »internega nadstandarda«).
  5. Organizacija odkupa in prodaje proizvodov.
  6. Promocija lokalnega trga in razširjanje rezultatov projekta.

 

TRAJANJE PROJEKTA

Projekt Meso iz Sevnice bo trajal 24 mesecev. Razdelili smo ga v dve fazi, in sicer:

  1. faza: avgust 2018 – julij 2019
  2. faza: avgust 2019 – julij 2020

CILJI

Cilj projekta je vzpostaviti partnerstvo z namenom prodaje govejega, junčjega in telečjega mesa višje kakovosti preko kratke dobavne verige in prodaje na lokalnem trgu.

Podcilji projekta so (s katerimi bo dosežen glavi cilj projekta):

- Zgraditi in vzpostaviti »interni nadstandard« v živilsko predelovalnem obratu za zagotavljanje prodajanega mesa višje kakovosti.

- Optimalno načrtovati obseg prireje, odkupa živali s ciljem zagotavljanja kontinuirane prodaje mesa višje kakovosti

- Izobraziti člane kmetijskih gospodarstev, delavce zaposlene v Kmečki zadrugi Sevnica (zaposlene v živilsko predelovalnem obratu, v prodajalnah, ostale zaposlene) o pomenu lokalno pridelanega in lokalno prodanega  mesa ter o pomenu postopkov v prireji, predelavi in prodaji z namenom zagotavljanja mesa višje kakovosti (uporaba »internega nadstandarda«).

- Zgraditi načrt promocije za različne ciljne skupine, s poudarkom na uporabi prilagojenih vsebin in komunikacijskih orodij za različne ciljne skupine.

Ciljne skupine oz. ciljna skupina so potrošniki oz. konzumenti govejega, junčjega in telečjega mesa. V okviru tako obsežne ciljne skupine, pa bodo promocijske aktivnosti prilagojene oz. usmerjene za naslednje podskupine:

-          mladina

-          javni zavodi

-          potrošniki-konzumenti splošno

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Realizacija načrtovanega obsega prodaje mesa bo zagotovo zagotavljala povpraševanje po tovrstnem proizvodu tudi v prihodnosti: »Meso iz Sevnice« bo tako zagotovo na trgu tudi po zaključku projekta.

Za zaposlene v KZ Sevnica (za zaposlene v živilsko predelovalnem obratu, za prodajalce) bodo v okviru aktivnosti projekta pripravljena ciljno usmerjena izobraževanja, kar omogoča, da bodo zaposleni v predelovalnem obratu kontinuirano posebno pozornost namenjali kvaliteti mesa, trgovci v trgovinah pa opominjali potrošnike o pomenu nakupa lokalno pridelane hrane, tudi po zaključku projekta.

Projektni sodelavci bodo pripravili tiskana gradiva (plakat, zloženko), ki bo tudi po zaključku projekta »opominjal« potrošnike oz. prebivalce Posavja o pomenu nakupa lokalno pridelanega mesa iz Sevnice.

 

POVEZAVE

·         Program razvoja podeželja

·         Evropska komisija

·         Agencija za kmetijske trge in razvoj

·         Ministrstvo za kmetijstvo

 

»Za vsebino je odgovorna KZ Sevnica z.o.o.. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Projekt »Meso iz Sevnice« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.«

 

 

 

 

 

Projekt "Lokalna trajnostna oskrba s hrano v Posavju"

Kmetijstvo v Posavju ima velik pomen. Tako kot drugod v Sloveniji se tudi v Posavju razmere v kmetijstvu spreminjajo in postopoma uveljavljajo novi trendi razvoja podeželja (sonaravna reja domačih živali, integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, itd.). Pridelovalci (kmetje) so si v zadnjih letih zelo izpopolnili določene segmente kmetijske pridelave, ki so pomembni za nadaljnji trajnostni razvoj in pridelavo hrane v sozvočju z naravo in z vse višjimi zahtevami potrošnikov po zdravi in varni hrani.

Projekt "Lokalna trajnostna oskrba s hrano v Posavju" je bil prva faza večletnega programa, s katerim smo želeli v Posavju spodbuditi pridelavo, predelavo ter porabo lokalno pridelane hrane v domači regiji. Zato je Kmečka zadruga Sevnica s partnerjema Centrom za razvoj podeželja Posavje ter Zavodom Vrbov log na pobudo LAS Posavje v obdobju 2009/2010 pristopila k pripravi projekta Lokalna trajnostna oskrba s hrano.

     Lokalna trajnostna oskrba s hrano

 


V naslednji fazi LEADER projektov je Kmečka zadruga Sevnica prevzela vlogo vodilnega člena med pridelovalci in odjemalci lokalno pridelane hrane v regiji in skupaj s partnerjema Center za razvoj podeželja Posavje ter Kostakom prijavila projekt "Pridelano v Posavju". Projekt je nadgradnja vzpostavitve lokalne trajnostne oskrbe s hrano v Posavju in je nadaljevanje projekta Lokalna trajnostna oskrba s hrano v Posavju.


     Pridelano v Posavju

 

V sklopu projekta "Pridelano v Posavju" smo oblikovali novo blagovno znamko "od tukaj.si" pod katero bomo tržili pridelke sadja, zelenjave, žit in mesa.


 

                                                                                                     

Od tukaj.si predstavlja slogan blagovne znamke, opisni dodatek slogana pa se glasi: »zajamčeno lokalna pridelava«. Osnova logotipa je košara, pletena iz njivskih brazd. Obraz deklice (bronasta utež v podobi boginje Lune z Ajdovskega gradca nad Vranjem) z ruto predstavlja ročaj košare. V logotipu je uporabljenih več barv, ki imajo določeno simboliko. Zelena predstavlja zelen travnik, gozd, hrib...; rumena predstavlja s prtom pokrita živila kot vsebino košare; modra pa predstavlja plavo nebo. V ročaju lahko opazite tudi sluteno črko Q kot znak kvalitete.

     Predstavitev projekta Pridelano v Posavju: Lokalno pridelana hrana naj ima prednost 
 


Vsi zainteresirani pridelovalci vabljeni k sodelovanju.

 

Kontaktna oseba: Barbara Mlakar Krajnc

 07/ 81 63 603,     barbara.krajnc@kz-sevnica.si


 
 

ugodna ponudba I odkupi I obvestila I kmetovalec I kmečka zadruga sevnica predstavitev I delovni časi poslovalnic I kontakt I domov I pravni pouk I splošni pogoji poslovanja I impresum